Pozemkové spoločenstvo urbáru obce   Bziny

 

                                         

                                                   P O Z V Á N K A

 

 

Výbor Pozemkového  spoločenstva  urbáru  obce  Bziny  Vás  pozýva  na  Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa  20. 03. 2016 o 14,30 hod.  v  kultúrnom  dome  v  Bzinách.

 

Program:

 

1.    Otvorenie

2.    Voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov

3.    Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2015

4.    Správa dozornej rady

5.    Správa o hospodárení Pozemkového společenstva, plán práce na rok 2016

6.    Schválenie ročnej účtovnej uzávierky  a rozdelenie zisku

7.    Prejednanie žiadosti o nájom pozemkov

8.    Uznesenie

9.    Diskusia

10.  Záver

                                                                                                          

                                                                                                        Ladislav Bedlek v.r.

                                                                                                               predseda PSU Bziny   

 

 

Vaša účasť na VZ je potrebná, nakoľko budú vyplácané podiely.

Po Valnom zhromaždení bude podávané občerstvenie.

Vaše prípadné podnety prosím zaslať na adresu ladislav.bedlek59@gmail.com do 15. 03. 2016

____________________________________________________________________

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť VZ, poverte zastupovaním blízku osobu, alebo podielnika

 

                             Pozemkové spoločenstvo urbáru obce   Bziny

                             

                                                   

                                              S p l n o m o c n e n i e

 

Dolupodpísaný ............................................................., narodený (á)..............................

bytom ...............................................................................................................................,

splnomocňujem.................................................................................................................

bytom.................................................................................................................................

na zastupovanie na Valnom zhromaždení PSU obce Bziny, dňa 20.03.2016.

 

V .........................................,  dňa...................................

 

                                                                                               ...............................                                                                                                                                        

                                                                                                             Podpis člena