Pozemkové spoločenstvo urbáru obce   Bziny

 

                                         

                                                   P O Z V Á N K A

 

 

Výbor Pozemkového  spoločenstva  urbáru  obce  Bziny  Vás  pozýva  na  Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 23.04.2017 o 14,00 hod.  v  kultúrnom  dome  v  Bzinách.

 

Program:

 

1.    Otvorenie

2.    Voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov

3.    Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2016

4.    Správa dozornej rady

5.    Správa o hospodárení Pozemkového spoločenstva, plán práce na rok 2017

6.    Schválenie ročnej účtovnej závierky  a rozdelenie zisku

7.    Prejednanie žiadosti o nájom pozemkov

8.    Uznesenie

9.    Diskusia

10.  Záver

                                                                                                          

                                                                              Ladislav Bedlek v.r.

                                                                             predseda PSU Bziny   

 

Poznámka:  prezentácia účastníkov od 14,00 hod. do 14,30 hod.

 

Vaša účasť na VZ je potrebná, nakoľko budú vyplácané podiely.

Vaše prípadné podnety prosím zaslať na adresu ladislav.bedlek59@gmail.com, alebo  

daniela.zahorova@orava.sk

___________________________________________________________________

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť VZ, poverte zastupovaním blízku osobu, alebo podielnika

 

                             Pozemkové spoločenstvo urbáru obce   Bziny

                             

                                                   

                                              S p l n o m o c n e n i e

 

Dolupodpísaný ............................................................., narodený (á)..............................

bytom ...............................................................................................................................,

splnomocňujem.................................................................................................................

bytom.................................................................................................................................

na zastupovanie na Valnom zhromaždení PSU obce Bziny, dňa 23.04.2017.

 

V .........................................,  dňa...................................

 

                                                                                               ...............................                                                                                                                                        

                                                                                                             Podpis člena