U Z N E S E N I E

 

      z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru obce Bziny

                                             konaného dňa  20.03.2016

 

 

 

Valné zhromaždenie

 

berie na vedomie

 

Ø  správu o plnení Uznesenia, prijatého na VZ 21.06.2015

Ø  správu o hospodárení spoločenstva za rok 2015

Ø  správu lesného hospodára

Ø  správu dozornej rady

Ø  správu predsedu pozemkového spoločenstva urbáru obce Bziny

Ø  správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ – 72,34%

   

 

schvaľuje

 

Ø  zloženie komisíí

Ø  občerstvenie na Valné zhromaždenie vo výške 183,43 €

Ø  rozdelenie dividend v sume 6 € na 1 hlas

Ø  plán práce na rok 2016

  

 

doporučuje

 

Ø  schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2015

Ø  schváliť prenájom pozemku pre Štefana Laurinčíka pri čističke, po úprave nájomnej zmluvy prečítanej predsedom p. Bedlekom, zmluvu upraví výbor

 

 

ukladá

 

Ø  dokončiť úpravu urbárskych ciest

Ø  dokončiť opravu urbárskeho domu

Ø  v spolupráci s obecným úradom doriešiť výmenu, alebo prenájom urbárskych ciest na 99 rokov. Jedná sa o vysporiadanie pozemných komunikácií v obci, IBV Dielnice, cesta od Jána Pšenáka (od kapličky) po trafostanicu a zastavanú časť pod čističkou odpadových vôd)členom spoločenstva aktualizovať svoje údaje na katastri

 

 

Zapísala:  Daniela Záhorová

 

V Bzinách, dňa 20.03.2016