U Z N E S E N I E

 

      z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru obce Bziny

                                             konaného dňa  23.04.2017

 

 

 

Valné zhromaždenie

 

Berie na vedomie

 

Ø  správu o plnení Uznesenia, prijatého na VZ 20.03.2016

Ø  správu o hospodárení spoločenstva za rok 2016

Ø  správu lesného hospodára

Ø  správu dozornej rady

Ø  správu predsedu pozemkového spoločenstva urbáru obce Bziny za rok 2016

Ø  správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ – 67,60%

   

 

Schvaľuje

 

Ø  zloženie komisíí

Ø  občerstvenie na Valné zhromaždenie vo výške 209,54 €

Ø  rozdelenie dividend v sume 4 € na 1 hlas

Ø  plán práce na rok 2017

Ø  poskytnúť 4m3 užitkového dreva na opravu studne vo farskej záhrade

Ø  splnomocňuje výbor o žiadanie dotácie z eurofondov na protipožiarne cesty a zásobníky vody, ak nebude potrebná spoluúčasť PSU

Ø  splnomocňuje výbor na uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Dyrcom

Ø  splnomocňuje výbor prehodnotiť existujúce zmluvy s nájomníkmi

Ø  zmluvu o nájme pozemkov v zmysle stanov (predmet zmluvy o nájme tvorí prílohu  Uznesenia)

Ø  splnomocňuje výbor na uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť parciel ....

Ø  schvaľuje overovateľov zápisnice Ladislava Adamca a Vladimíra Záhoru a zapisovateľku Danielu Záhorovú

 

Doporučuje

 

Ø  schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2016

 

 

 

Ukladá

 

Ø  dokončiť úpravu urbárskych ciest

Ø  dokončiť opravu urbárskeho domu

Ø  v spolupráci s obecným úradom doriešiť výmenu, alebo prenájom urbárskych ciest na 99 rokov. Jedná sa o vysporiadanie pozemných komunikácií v obci      

Ø  členom spoločenstva aktualizovať svoje údaje na katastri

 

 

Zapísala:  Daniela Záhorová

 

V Bzinách, dňa 23.04.2017

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Laurinčík ...........................

 

František Kajan    ...............................

 

Eugen  Záhora      ..............................