Z Á P I S N I C A

 

      z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru obce Bziny

                                             konaného dňa  20.03.2016

 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1. Otvorenie

                 2. Voľba komisií (mandátová, návrhová), zapisovateľa, overovateľov

                 3. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2015       

                 4. Správa Dozornej rady

                 5. Správa o hospodárení PSU, plán práce na rok 2016

                 6. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2015 a rozdelenie zisku

                 7. Prejednanie žiadosti o nájom pozemkov

                 8. Diskusia

                 9. Uznesenie

               10. Záver

 

Valné zhromaždenie otvoril, prítomných privítal a oboznámil s programom predseda spoločenstva  Ladislav Bedlek.

 

 

Do mandátovej komisie boli zvolení:  Ing. Janka Marettová – predseda

                                                           Jozef Jendrišek  - člen

                                                           Milan Kapina  - člen

 

Do návrhovej komisie boli zvolení:    Ing. Pavol Laurinčík  -  predseda

                                                                 Ján Laurinčík      -  člen

                                                                 Zdenko  Kajan    -  člen

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Milan Duraj

                                                                      Peter Hunčaga 

 

Zapisovateľka:  Daniela Záhorová

 

 

 

Ø  Správu o činnosti spoločenstva za rok 2015 predniesol Ladislav Bedlek

Ø  Správu o hospodárení na lesných pozemkoch predniesol Ing. Milan Bruncko

Ø  Správu o činnosti dozornej rady predniesol František Záhora, kde zdôraznil, že treba prehodnotiť nájomné zmluvy a zlepšiť evidenciu a žiadanky na ťažbu

Ø  Správu o finančnom hospodárení predložila Daniela Záhorová

 

     

 

 

Mandátová komisia skonštatovala, že z celkového počtu 1 696 hlasov bolo na Valnom zhromaždení prítomných 1227 hlasov, čo je  72,347%  a tým  je  Valné  zhromaždenie uznášania schopné (zápis mandátovej komisie je prílohou Zápisnice)

 

 

Z dôvodu zvolenia nového predsedu PSU Bziny na VZ dňa 21.06.2015 bolo potrebné vykonať zmenu sídla adresy na finančnom úrade, v slovenskej sporiteľni na katastri.

Od SSE bola vybavená majetková ujma za pozemky vo výške 497 Eur.

 

PhDr. Ján Beňuš podal informáciu ohľadom zámeny pozemkov s obcou:

Bola zvolená komisia v zložení Ján Pšenák a Ing. Milan Duraj, ktorí zastupujú podielnikov. Vyberajú pozemky, ktoré sa zamenia s obcou, výmena pozemkov by mala byť riešená dlhodobým nájmom (napr. 99 rokov).

 

Bola zriadená internetová stránka Pozemkového spoločenstva. Prístup na stránku je možný cez :

obec Bziny – praktické informácie – pozemkové spoločenstvo Bziny

alebo

https://pozemkove-spolocenstvo-bziny.webnode.sk/

 

Predseda požiadal prítomných podielnikov, ktorí majú v katastri chybné, alebo neúplné údaje o ich odstránenie. Taktiež žiadal podielnikov o NEDELENIE podielov .

 

Na základe uznesenia z VZ 21.06.2015 sa upravil výpočet podielov, nakoľko dovtedy nie všetci podielnici mali právo hlasovať.

Úprava prebehla tak, že veľkosť podielu v čitateli sa vydelil hodnotou 1000. Takto majú všetci podielnici možnosť hlasovať, je to spravodlivejšie.

 

Pri starostlivosti a ochrane lesa je potrebná lesná stráž. V našom spoločenstve bol zvolený Vladimír Záhora ml.

 

Začal sa rekonštruovať urbársky dom. Opravený bol komín, zakúpila sa piecka na pevné palivo, boli vymenené okná (niektoré), vymenil sa zámok, kľučka na dverách.

 

•          Žiadosť investora stavby Orange Slovensko o uloženie optického kábla

realizácia stavby, umožnenie zlepšenia dátových služieb v uvedenej lokalite

Zástupcovia podielnikov sa spolu s realizátorom stavby zúčastnili miestnej pochôdzky a vylúčili trasovanie navrhované realizátorom stavby. Ako prítomných oboznámil PhDr. Ján Beňuš, starosta obce – prebehlo konanie so zástupcami, optický kábel mal ísť pôvodne cez urbárske cesty. Vlastníci boli proti tomu, vznikla dohoda, kábel bude trasovaný v ochrannom pásme potrubia plynu.

 

 

•          Ďalšia žiadosť bola od Štefana Laurinčíka o prenájom pozemku pri čističke

 

Ján Dyrc predložil zmluvu o nájme pozemkov, kde chce zriadiť rybníky na chov rýb, ktorú predniesol Ing. Pavol Laurinčík.

Prebehlo hlasovanie, či VZ je za zriadenie rybníkov, alebo proti.

Podielnici to odmietli, nakoľko žiadateľ nepredložil náčrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Daniela Záhorová                                          

 

 

Overovatelia:  Ing. Milan Duraj      ..............................                  

                    

                       Peter Hunčaga        ..............................

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               V Bzinách dňa, 20.03.2016

 

Prílohy:   Uznesenie                                                                         

               Správa o hospodárení

               Správa dozornej rady

               Zápis mandátovej komisie