Z Á P I S N I C A

 

      z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru obce Bziny

                                             konaného dňa  23.04.2017

 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1. Otvorenie

                 2. Voľba komisií (mandátová, návrhová), zapisovateľa, overovateľov

                 3. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2016       

                 4. Správa Dozornej rady

                 5. Správa o hospodárení PSU, plán práce na rok 2017

                 6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 a rozdelenie zisku

                 7. Prejednanie žiadosti o nájom pozemkov

                 8. Uznesenie

                 9. Diskusia

               10. Záver

 

Valné zhromaždenie otvoril, prítomných privítal a oboznámil s programom predseda spoločenstva  Ladislav Bedlek.

 

 

Do mandátovej komisie boli zvolení:  Ing. Janka Marettová – predseda

                                                           Jozef Jendrišek  - člen

                                                           Juraj Záhora  - člen

 

Do návrhovej komisie boli zvolení:    Ing. Pavol Laurinčík  -  predseda

                                                           František Kajan      -  člen

                                                           Eugen Záhora       -  člen

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ladislav Adamec

                                                               Vladimír Záhora 

 

Zapisovateľka:  Daniela Záhorová

 

 

 

Ø  Správu o činnosti spoločenstva za rok 2016 a kontrolu Uznesenia z roku 2016 predniesol Ladislav Bedlek (správa je prílohou zápisnice)

Ø  Správu o hospodárení na lesných pozemkoch predniesol Ing. Milan Bruncko

Ø  Správu o činnosti dozornej rady predniesol František Záhora,(správa je prílohou tejto zápisnice)    

Ø  Správu o finančnom hospodárení predložila Daniela Záhorová

 

     

 

 

 

Mandátová komisia skonštatovala, že z celkového počtu 1 694 hlasov bolo na Valnom zhromaždení prítomných 1145 hlasov, čo je  67,6%  a tým  je  Valné  zhromaždenie uznášania schopné (zápis mandátovej komisie je prílohou Zápisnice)

 

 

František Kajan žiadal zaradiť do programu schválenie 4m3 úžitkového dreva na opravu studne vo farskej záhrade.

 

Anton Vozatár žiadal prehodnotiť urbársku cestu pri svojom dome.

 

p. Ján Dyrc žiada o prenájom pozemkov na Horevodí na zriadenie rybníkov. Súčasne oboznámil prítomných so svojím zámerom, predniesol správu a prečítal predbežnú zmluvu o nájme pozemku.

  

Prítomní hlasovali: za: 922 hlasov, proti: 156 hlasov,  zdržal sa: 67 hlasov = 54,42%

 

Valné zhromaždenie poverilo výbor spoločenstva na konanie vo veci nájmu pozemkov pod rybníky.

 

 

PhDr. Ján Beňuš podal informáciu ohľadom zámeny pozemkov s obcou. Zámena nie je možná, len nájomná zmluva na 99 rokov.

Komasácia momentálne nie je možná, nakoľko štát nemá peniaze, ak by podielnici trvali na komasácii, museli by si ju zaplatiť sami.

 

Prítomní hlasovali za nájomnú zmluvu s obcou na 99 rokov

za: 1103 hlasov,  proti:  42,  zdržal sa: 0  =  65,11 %

 

 

Predseda požiadal prítomných podielnikov, ktorí majú v katastri chybné, alebo neúplné údaje o ich odstránenie. Taktiež žiadal podielnikov o nedelenie podielov.

Podľa zákona podiel v urbáre by nemal byť menší ako 2000 m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Daniela Záhorová                                          

 

 

Overovatelia:  Ladislav Adamec      ..............................                  

                    

                       Vladimír Záhora        ..............................

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               V Bzinách dňa, 23.04.2017

 

Prílohy:   Uznesenie                                                                         

               Správa o činnosti PSU za rok 2016

               Správa dozornej rady

               Správa o hospodárení          

               Zápis mandátovej komisie