U Z N E S E N I E

 

      z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru obce Bziny

                                             konaného dňa  21.06.2015

 

Valné zhromaždenie

berie na vedomie

 

Ø  správu o hospodárení spoločenstva za rok 2014

Ø  správu lesného hospodára

Ø  správu dozornej rady

Ø  plán práce na rok 2015

Ø  žiadosť Orange Slovensko na položenie optického kábla

Ø  žiadosť Štefana Laurinčíka na prenájom pozemkov

Ø  žiadosť Štefana Leštinského o predaj pozemku

Ø  odstúpenie predsedu spoločenstva Ing. Pavla  Štigu

Ø  voľby predsedu spoločenstva 

Ø  voľby člena dozornej rady 

 

schvaľuje

Ø  zloženie komisíí

Ø  ročnú účtovnú závierku za rok 2014  

Ø  voľby verejným hlasovaním

Ø  odstúpenie predsedu spoločenstva Ing. Pavla Štigu

Ø  voľby predsedu spoločenstva

Ø  voľby člena dozornej rady

Ø  predsedom spoločenstva sa stáva Ladislav Bedlek s počtom hlasov:

 za:  165,25       proti:   12         zdržal sa:   2                                                    

 čo predstavuje 51,26% hlasov

Ø  členom dozornej rady sa stáva  František  Kajan  s počtom hlasov

  za:  176,25        proti:    0         zdržal sa:  0                                                 

  čo predstavuje  55,69% hlasov

Ø  občerstvenie na Valné zhromaždenie   

 

doporučuje

Ø  schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2014

 

ukladá

Ø  výboru na určenie majetkovej ujmy a oslovenie vlastníkov pozemkov

Ø  výboru prehodnotiť nájom Š. Laurinčíka na pozemky pri ČOV

Ø  výboru prejednať zámeny pozemkov medzi obcou a urbárom

Ø  výboru doriešiť internetový link pre Pozemkové spoločenstvo cez link obce Bziny

Ø  členom spoločenstva aktualizovať svoje údaje na katastri

Ø  výboru jednať s PD Bziny o prenájme urbárnych pozemkov

Ø  výboru prejednať možnosť hlasovania všetkých podielnikov

Ø  výboru vykonať kontrolu uznesenia z predchádzajúceho VZ

Ø  výboru riešiť úpravu ciest v urbáre

Ø  výboru doriešiť ohraničenie lesa urbáru a súkromných vlastníkov

Ø  výboru doplniť výpočet podielov v Stanovách v čl. V

Ø  riešiť voľbu výboru a predsedov spoločenstva tajne, alebo verejne

 

Zapísala:  Daniela Záhorová           

V Bzinách, dňa 21.06.2015