Z Á P I S N I C A

 

      z Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva urbáru obce Bziny

                                             konaného dňa  21.06.2015

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1. Otvorenie

                 2. Voľba komisií (volebná, mandátová, návrhová)

                 3. Doplnenie zmluvy o založení Pozemkového spoločenstva v zmysle § 5       

                     zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

                 4. Zmena a doplnenie stanov spoločenstva v zmysle § 5 zák. č. 97/2013 

                     Z.z. o pozemkových spoločenstvách

                 5. Voľby do orgánov spoločenstva

                 6. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2014 a rozdelenie zisku

                 7. Správa o činnosti za rok 2014

                 8. Správa dozornej rady

                 9. Diskusia

               10. Uznesenie

               11. Záver

 

Valné zhromaždenie otvoril, prítomných privítal a oboznámil s programom predseda spoločenstva Ing. Pavol Štiga.

 

Do volebnej komisie boli zvolení:    RSDr. Ján Gregor – predseda

                                                        Jozef Brtoš – člen

                                                        Ing. Milan Šimko – člen

                                                        Jozef Strežo – člen  (navrhnutý Ing. Laurinčíkom)

 

Do mandátovej komisie boli zvolení:  Ing. Janka Marettová – predseda

                                                           Ján Laurinčík  - člen

                                                           Anna  Adamcová  - člen

 

Do návrhovej komisie boli zvolení:    Ing. Milan Baňďoš  -  predseda

                                                          Ján Adamec, Istebné  – člen

                                                          Alojz  Filipek  -  člen

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení:  Mária  Michalková

                                                                Jozef  Pápež 

 

Zapisovateľka:  Daniela Záhorová

 

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov – LV 4084 obsahuje  aj právnickú osobu

-        Basketbalový klub s.r.o, Radlinského 1721, Dolný Kubín   IČO: 44408234

 

Ø  Správu o činnosti spoločenstva za rok 2014 predniesol Ing. Pavol Štiga

Ø  Správu o hospodárení na lesných pozemkoch predniesol Ing. Milan Bruncko

Ø  Správu o činnosti dozornej rady predniesol František Záhora, kde zdôraznil, že treba prehodnotiť nájomné zmluvy a zlepšiť evidenciu a žiadanky na ťažbu

Ø  Správu o finančnom hospodárení predložila Daniela Záhorová

 

     

Mandátová komisia skonštatovala, že z celkového počtu 316,5 hlasov bolo na Valnom zhromaždení prítomných 176,25 hlasov, čo je  55,69%  a tým  je  Valné  zhromaždenie uznášania schopné (zápis mandátovej komisie je prílohou Zápisnice)

 

Na schôdzi výboru Pozemkového spoločenstva urbáru konanej dňa  05.12.2014 predložil predseda spoločenstva Ing. Pavol Štiga žiadosť o uvoľnenie z funkcie zo zdravotných dôvodov. Na čas do Valného zhromaždenia poveril zastupovaním podpredsedu spoločenstva Ladislava Adamca.

Výbor spoločenstva predložil návrh na predsedu spoločenstva , ktorým by sa mal stať Ladislav  Bedlek. Nakoľko je členom Dozornej rady je potrebné zvoliť aj člena dozornej rady.

Na zvolenie predsedu spoločenstva je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov v spoločenstve.

Podľa Stanov spoločenstva predseda musí byť podielnikom.

  

Dr. Ján Gregor – predseda volebnej komisie oboznámil prítomných, nakoľko bol Ing. Pavol Štiga zvolený Valným zhromaždením, jeho žiadosť o uvoľnenie z funkcie musí schváliť Valné zhromaždenie. Ako predseda odporučil VZ, aby bol návrh jednohlasne schválený.

 

Predložený návrh za kandidáta na predsedu Ladislava Bedleka, treba najskôr uvoľniť z funkcie člena DR.

Pri hlasovaní boli za: 174,25 hlasu,    proti: 0        zdržal sa:  2 hlasy

 • Ing. Pavol Laurinčík  navrhol, že voliť by sa malo tajne.
 • Ing. Milan Baňďoš dal protinávrh, že VZ by malo hlasovať či budú voľby verejné, alebo tajné.
 • Ing. Pavol Laurinčík – okrem toho, čo navrhol výbor, môže byť navrhnutý ďalší kandidát na predsedu z pléna
 • Iný kandidát na predsedu nebol navrhnutý
 • Dr. Ján Gregor – volebná komisia odporúča voľby verejné
 • Pri hlasovaní za tajné voľby bolo 22 hlasov za 

 

 Voľby predsedu spoločenstva

                                          

Ladislav  Bedlek, nar. 13.02.1959, bytom Bzinská 70/26,  02601  Bziny

 

                                           za                          proti                      zdržal sa

                                        162,25                       12                            2

 

Mandátová komisia potvrdila, že predseda spoločenstva bol zvolený  51,26% hlasov.

Ing. Pavol Laurinčík namietal, že za člena výboru alebo predsedu môže byť zvolený len ten, kto je podielnikom.

Platnosť výkonu funkcie u Ladislava Bedleka bude vtedy, keď mu odobrí kataster podiely.

 

Voľby člena dozornej rady

František Kajan, nar. 28.08.1966, bytom Bzinská 88,  02601 Bziny

 

                                            za                     proti             zdržal sa                                                                                              

 

                                          176,25                  0                   0                -   55,69%

 

Za člena dozornej rady bol jednohlasne zvolený František Kajan.

 

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadostí

 • Žiadosť investora stavby Orange Slovensko o uloženie optického kábla

realizácia stavby, umožnenie zlepšenia dátových služieb v uvedenej lokalite

Zástupcovia podielnikov sa spolu s realizátorom stavby zúčastnili miestnej pochôdzky a vylúčili trasovanie navrhované realizátorom stavby.

 

František Kajan – sa zaujímal, či dá firma náhradu za nemajetkovú ujmu za vecné bremeno

Ján Pšenák – trasa vedie cez súkromné pozemky a teda je na majiteľoch dohodnúť sa na náhrade

 

Pri hlasovaní za nové trasovanie:       za:  173,25       proti: 3        zdržal sa:   0

 

 • Ďalšia žiadosť bola od Štefana Laurinčíka o prenájom pozemku pri čističke

Ing. Pavol Laurinčík navrhol, že by mal byť aspoň symbolický nájom

            Ing. Milan Baňdoš navrhol, či by sa tento pozemok nedal zameniť s obcou.

 

 • Žiadosť Štefana Leštinského o odkúpenie pozemku pri jeho dome.

Odkúpenie nie je možné a dlhodobý nájom musia odsúhlasiť všetci podielnici, t. zn. 100%

            Prerokovanie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce a pozemkov urbáru – cesty v intraviláne

 • pri čističke
 • od Jána Pšenáka po trafostanicu
 • cesta na Dielnice
 • od Hrbkov na Medzibrodie

 

Starosta obce PhDr. Ján Beňuš navrhol, že výmena pozemkov by mala byť riešená dlhodobým nájmom (napr. 99 rokov)

 

Pri hlasovaní,  za:   176,25 hlasov       proti:  0        zdržal sa:   0

 

Odsúhlasenie ročnej účtovnej závierky:  za:  176,25     proti:   0    zdržal sa:   0   

 

Diskusia:

 • Ing. Milan Baňdoš – v Stanovách spoločenstva v čl. V – podielové spoluvlastníctvo – chýba výpočet podielov

     mala by sa zriadiť internetová stránka spoločenstva, napr. ako má                                             

           spoločenstvo Hutirová  - obecná stránka s odkazom na link spoločenstva  

 • Ing. Štiga – zmluvu o založení  doplniť o zmenu adresy spoločenstva podľa adresy predsedu
 • Ing. Pavol Laurinčík – za prenájom poľovného revíru si každý kto vlastní pozemok v poľovnom revíri môže prevziať peniaze vo výške 3 €/ha.
 • Ing. Pavol Laurinčík – zmluva o prenájme pozemkov s poľnohospodárskym družstvom – termín: budúce VZ
 • Ing. Pavol Laurinčík – doriešiť možnosť hlasovania na Valnom zhromaždení všetkým zhromaždeným (napr. veľkosť podielu vydeliť 1000)
 • Termín: budúce VZ

         

 • Ing. Pavol Štiga žiadal podielnikov, ktorí majú nesprávnu adresu v katastri o jej opravu. Taktiež žiadal podielnikov o NEDELENIE podielov .
 • Dr. Ján Gregor – predkladal návrh na predsedu urbáru podľa návrhu výboru
 • Ing. Milan Baňďoš – chýba kontrola Uznesenia z VZ zo dňa 19.01.2014
 • Ing. Milan Baňďoš – uzavrieť novú zmluvu s pôvodným poľovným združením, Valné zhromaždenie malo odsúhlasiť novú nájomnú zmluvu s poľovným združením zastúpeným p. Žitňákom z Oravského Podzámku, nakoľko urbár nezastupuje len výbor. Kto prehlasoval vlastníkov pozemkov?

 

Bolo odporučené, aby zástupca poľovného združenia Ing. Pavol Laurinčík tlmočil vedeniu a vyvolal stretnutie s majiteľmi pozemkov, nakoľko na zasadnutí výboru Pozemkového spoločenstva urbáru zo dňa 10.03.2014 boli   Ing. Pavol Štiga a Ladislav Adamec splnomocnení (poverení), aby uzatvorili  zmluvu s poľovníckym združením Grúň Kňažia o užívaní poľovných pozemkov   v k.ú. Bziny podľa § 12 a § 13 zákona o poľovníctve, na dobu určitú od 01.01.2015 do 31.12.2029.

            Väčšina ľudí  má v nájme pozemky s družstvom. Družstvo bez poverenia vlastníka pozemkov nesmie dávať tretej osobe do nájmu pozemky.

 • PhDr. Ján Beňuš – cesty v chotári sú v zlom stave, sú zarastené, mala by sa urobiť preriezka, bolo by dobré zorganizovať brigádu
 • Ing. Milan Baňďoš – keď pozrie Uznesenie z VZ 10 rokov dozadu, je tam napísané, že budú oddelené súkromné lesy od urbáru. Zo zákona je povinný urbár odčleniť svoje pozemky od súkromných.

Zapísala:  Daniela Záhorová                                           

 

Overovatelia:  Mária Michalková      ..............................                  

                     Jozef Pápež             ..............................

 

                                                                                                               V Bzinách dňa, 21.06.2015

 

Prílohy:   Uznesenie                                                                         

               Správa o hospodárení

               Správa dozornej rady

               Zápis mandátovej komisie