Z m l u v a

 

                         o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

                                             (spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti)

                               v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

 

Názov pozemkového spoločenstva:    Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Bziny

 

Sídlo pozemkového spoločenstva:      ul. Bzinská  63/12,  02601  Bziny

 

IČO:  14225069

 

                                                    /ďalej len „spoločenstvo“/

 

                                                                 Preambula

 

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 odst. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva.

 

 

                                         VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č.  4084

 

Časť A:  Majetková podstata

KÚ:  BZINY

 

                               PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

 

Parcelné číslo                                         Výmera v m2                              Druh pozemku

129/9                                                             210                                         ostatné plochy

301/2                                                             140                                         zastavané plochy a nádvoria

301/5                                                             302                                         zastavané plochy a nádvoria

309/4                                                                  6                                         zastavané plochy a nádvoria

338/13                                                              63                                        orná pôda

392/4                                                              500                                        orná pôda

392/59                                                                 8                                       ostatné plochy

392/65                                                            678                                        orná pôda

400/3                                                                 65                                       zastavané plochy a nádvoria

400/33                                                            106                                       zastavané plochy a nádvoria

 

 

                               PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu

 

Parcelné číslo                                          Výmera v m2                               Druh pozemku

258                                                                         2                                       Zastavané plochy a nádvoria

259                                                                     244                                      Zastavané plochy a nádvoria

260                                                                        50                                     Zastavané plochy a nádvoria

261                                                                        55                                     Zastavané plochy a nádvoria

262                                                                        79                                     Orná pôda

438                                                                        24                                     Trvalé trávne porasty

809/1                                                                2321                                     Trvalé trávne porasty 

813/1                                                              21312                                    Ostatné plochy

813/2                                                              20139                                    Trvalé trávne porasty

                                 PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu

 

Parcelné číslo                                          Výmera v m2                                       Druh pozemku

  814                                                                  1838                                          Trvalé trávne porasty

1020                                                                    572                                          Trvalé trávne porasty

1021                                                                    349                                          Trvalé trávne porasty

1022/1                                                                791                                          Trvalé trávne porasty

1022/2                                                                  88                                          Trvalé trávne porasty

1022/3                                                                  37                                          Trvalé trávne porasty    

1023/1                                                                  57                                          Orná pôda

1023/2                                                                589                                          Orná pôda

1023/3                                                                237                                          Orná pôda                    

1023/4                                                                363                                          Orná pôda

1133                                                                    129                                          Trvalé trávne porasty

1134                                                               37748                                           Lesné pozemky

1135                                                               14721                                           Lesné pozemky

1458                                                                 1422                                           Trvalé trávne porasty

1459                                                                 2445                                           Lesné pozemky

1460                                                                 1186                                           Lesné pozemky

1461                                                               40012                                          Trvalé trávne porasty

1462                                                               37700                                          Lesné pozemky

1463                                                               13201                                          Trvalé trávne porasty

2055                                                                 2271                                           Trvalé trávne porasty

2056                                                                   372                                           Trvalé trávne porasty

2057                                                                   573                                           Trvalé trávne porasty

2066                                                                   197                                           Trvalé trávne porasty  

2273                                                              63899                                            Trvalé trávne porasty

2274                                                            105163                                            Lesné pozemky

2275                                                              24525                                            Trvalé trávne porasty

2276/1                                                        260478                                             Trvalé trávne porasty

2276/2                                                          59867                                             Trvalé trávne porasty

2276/3                                                             2421                                            Trvalé trávne porasty 

2277                                                              11853                                             Lesné pozemky

2278                                                                 4214                                            Lesné pozemky

2279                                                                    810                                           Lesné pozemky

2453                                                                       93                                          Trvalé trávne porasty

2712                                                                  1244                                          Trvalé trávne porasty

2713                                                                  4390                                          Trvalé trávne porasty

2740                                                                  3078                                          Trvalé trávne porasty

3013                                                                  4810                                          Lesné pozemky

3025                                                                 18253                                         Lesné pozemky

3026                                                                   5605                                         Lesné pozemky

3121                                                                 29134                                         Lesné pozemky

3150                                                                 27120                                         Lesné pozemky

3281                                                                 27164                                         Lesné pozemky

3296                                                                   7801                                         Lesné pozemky

3305/1                                                                    12                                         Lesné pozemky

3305/2                                                               2031                                         Lesné pozemky

3444                                                                   2247                                         Trvalé trávne porasty

3528                                                                 15469                                         Lesné pozemky

3539                                                                     293                                          Trvalé trávne porasty

3644                                                                 42245                                         Lesné pozemky

3645                                                                      215                                         Trvalé trávne porasty

3875/1                                                            282012                                        Lesné pozemky

3875/2                                                                1304                                         Lesné pozemky

3878                                                                  38803                                         Lesné pozemky

3879                                                                     9911                                        Lesné pozemky

                          PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu

 

Parcelné číslo                                          Výmera v m2                                    Druh pozemku

4012                                                              8460                                               Lesné pozemky

4081                                                            13942                                              Lesné pozemky

4240                                                              1674                                              Lesné pozemky

4283                                                              1360                                              Lesné pozemky

4330                                                              2053                                              Trvalé trávne porasty

4342                                                              1685                                              Lesné pozemky

4348                                                                209                                              Lesné pozemky

4349                                                                211                                              Trvalé trávne porasty

4350                                                              3687                                              Lesné pozemky

4365                                                            63377                                              Lesné pozemky

4366                                                                 686                                             Lesné pozemky

4367                                                            10245                                             Lesné pozemky

4368                                                                  249                                            Trvalé trávne porasty

4389                                                               2553                                             Lesné pozemky

4430                                                               7119                                             Trvalé trávne porasty 

4431                                                             16835                                             Lesné pozemky

4432                                                             47978                                             Lesné pozemky

4433                                                             17516                                             Lesné pozemky

4467                                                               1222                                             Lesné pozemky

4487                                                             55567                                             Lesné pozemky

4575                                                               4674                                             Lesné pozemky

4680                                                               7700                                              Lesné pozemky

4745                                                             42879                                              Lesné pozemky

4791                                                             24683                                              Lesné pozemky

4837                                                               1706                                              Lesné pozemky

4897                                                               4206                                              Lesné pozemky

4917                                                               3028                                              Lesné pozemky

5040                                                                 530                                              Ostatné plochy

5042                                                                 180                                              Zastavané plochy a nádvoria

5043/1                                                               20                                               Ostatné plochy

5043/2                                                             243                                               Ostatné plochy

5044                                                                 721                                               Ostatné plochy

5045                                                               1619                                               Ostatné plochy

5046/1                                                             654                                               Ostatné plochy

5046/2                                                               32                                               Ostatné plochy

5046/3                                                             617                                               Ostatné plochy

5047                                                               1106                                               Ostatné plochy

5048                                                               2558                                               Ostatné plochy

5049                                                                 789                                                Ostatné plochy

5050/1                                                           1579                                                Ostatné plochy

5050/2                                                             656                                                Ostatné plochy

5051                                                               1194                                                Ostatné plochy

5052                                                               1287                                                Ostatné plochy

5053                                                               1932                                                Ostatné plochy 

5054                                                                  418                                               Ostatné plochy

5055                                                                3246                                               Ostatné plochy

5056                                                                   686                                              Ostatné plochy

5057                                                                 2664                                              Ostatné plochy

5058/1                                                             3211                                              Ostatné plochy

5058/2                                                                  66                                              Ostatné plochy

5058/3                                                                219                                              Ostatné plochy

5058/4                                                                  20                                              Ostatné plochy

5059                                                                 3060                                               Ostatné plochy

5060                                                                 1099                                               Ostatné plochy

                           PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu

 

Parcelné číslo                                          Výmera v m2                                    Druh pozemku

5061/1                                                       4318                                                 Ostatné plochy

5061/2                                                         716                                                 Ostatné plochy

5062                                                           9670                                                 Ostatné plochy

5064                                                           2867                                                 Ostatné plochy

5065                                                         13616                                                 Ostatné plochy

5066                                                           2335                                                 Ostatné plochy

5067                                                             688                                                 Ostatné plochy

5068                                                             122                                                 Ostatné plochy

5069                                                             528                                                 Ostatné plochy

5070                                                           4906                                                 Ostatné plochy

5071                                                              249                                                Ostatné plochy 

5072                                                              702                                                Ostatné plochy

5073                                                              490                                                Ostatné plochy

5074                                                              521                                                Ostatné plochy

5075                                                              554                                                Ostatné plochy

5076                                                            1311                                                Ostatné plochy

5077                                                            1678                                                Ostatné plochy

5078                                                              124                                                 Ostatné plochy

5079                                                            1307                                                 Ostatné plochy

5081                                                               251                                                Ostatné plochy 

 

                   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                   V Ý P I S   Z   K A T A S T R A   N E H N U T E Ľ N O S T Í

 

 

Okres                       :           503  Dolný Kubín

Obec                        :  580  813 Bziny

Katastrálne územie:  807 885 Bziny

 

 

                                     V Ý P I S    Z    L I S T U    V L A S T N Í C T V A    č.  4264

 

 

ČASŤ   A:   MAJETKOVÁ  PODSTATA

 

 

                               PARCELY  registra  „C“  evidované na katastrálnej mape

 

 

        Parcelné číslo                             Výmera v m2                              Druh pozemku

 

 

            286/2                                               6882                                            Ostatné plochy

            289                                                     780                                            Ostatné plochy 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková výmera pozemkového spoločenstva je 169 ha, vedené pre kat. územie Bziny na Katastrálnom úrade v Dolnom Kubíne v Správe katastra Dolný Kubín, uvedení v zozname spoluvlastníkov /ktorý je súčasťou zmluvy/ sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na uzatvorení  tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 zákona č. 97/2013 Z.z.

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných spoluvlastníkov - 318

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje právnická osoba podielnikov §10 odst. 6 - 6

Spolu počet podielov - 324

 

 

                                                                                 Čl. I

                                                       Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

 

Spoločenstvo je založené zmluvou o pozemkovom spoločenstve a schválenom na Valnom zhromaždení spoločenstva dňa 17.12.1995  a zaregistrované na Obvodnom úrade v Dolnom Kubíne pod č. SPS 16/1996. Spoločenstvo je založené na dobu neurčitú.

 

                                                                                 Čl. II

                                                                   Hospodárenie spoločenstva

 

Spoločenstvo na účely podnikania na:

  1. spoločnej nehnuteľnosti
  2. spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim

a)      hospodári v lesoch

b)      vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov          

 

Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi v § 19 odst. 2 zákona

Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov § 19 odst. 3 zákona

 

 

                                                                                Čl. III

                                                 

                              Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov  spoločenstva

 

1)      Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

2)      Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje, alebo s ktorým nakladá podľa §10 odst. 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:

-          schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny

-          schvaľuje stanovy a ich zmeny

-          rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 odst. 2

-          rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva

-          rozhoduje o zrušení spoločenstva

 

 

                                                                         

3)      Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a) u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia

b) u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby

               Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny                              

               dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu, ako aj všetky zmeny   

               evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4)      Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať a robiť si z neho výpisy

5)      Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6)      Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

7)      Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

 

Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak, zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

 

 

 

                                                                                  Čl. IV

                                                                    Orgány spoločenstva

              

      1)  Orgánmi spoločenstva sú:

 

            a)  zhromaždenie

            b)  výbor

            c)  dozorná rada

     

     2) Do orgánov spoločenstva podľa ods. 1 písm. b až c môžu byť volení členovia spoločenstva alebo  

          zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.

          Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou

          o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3)      Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./ a c./ je stanovené touto zmluvou na 

obdobie  5 rokov.   

4)      Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b a c možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu.

Výšku odmeny určí zhromaždenie.

 

 

 

                                                                  Čl. V

                                                           Zhromaždenie

 

        1)  Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých

 členom spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej  raz   

 za rok.  Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej  30 dní  pred    

 termínom zasadnutia  zhromaždenia  všetkých   členov  spoločenstva  a fond, ak  fond

 spravuje podiely spoločnej  nehnuteľnosti  alebo  s  nimi  nakladá.  Výbor  najmenej  25  dní    

 pred termínom

 

                                                                                 

 

                 zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia  na obvyklom

                 mieste uverejnenie, ktorým je informačná tabuľa pred OcÚ Bziny, na svojej webovej stránke,

                 alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia výbor

                 uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či

                 ide o čiastkovú schôdzu, alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia

                 zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na

                 základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza podiel vo

                 vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

    

         2)    Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia

                spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva v termíne,

                ktorý navrhnú  členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie spoločenstva, alebo ak ho

                zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie

               zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného

               zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad (obvodný lesný úrad má povinnosti výboru

                podľa odseku  1

         3)    Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie

                zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa

                 zúčastní zamestnanec miestneho príslušného obvodného lesného úradu. Ktorý ho bude viesť

                 až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

 

         4)    Do pôsobnosti zhromaždenia patrí

                a)  schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny

                b)  schvaľovať stanovy a ich zmeny

                c)  voliť o odvolávať členov volených orgánov spoločenstva

               d)  rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2

               e)  rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a  

                    spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva

                 f)  schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku

                g)  rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty

                h)  rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti, alebo

                     do družstva

                 i)  rozhodovať o zrušení spoločenstva

                 j)  rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené  

                     iným  orgánom spoločenstva

 

          5)    Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov,

                  aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

 

           6)   Zhromaždenie rozhoduje podľa ods. 4 písm. a), b), c),d), h), i), nadpolovičnou väčšinou                                                                                                                

                 všetkých  hlasov spoločenstva, v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje   

                 nadpolovičnou  väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej

                 nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.  Prehlasovaní členovia

                 spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia

                 zhromaždenia.

 

            7)  Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom

                 čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva

                 môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy

                 odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa

                 primerane vzťahuje ods. 1 tohto článku.

 

          

     8)  Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na

          zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí

          disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods.2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie

          rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie

          nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i).

 

     9)  Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho

           konania.

 

 

                                                                       Čl.  Vl 

                                                                       Výbor

 

      1)  Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva  

            a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve,

            alebo stanovy, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom

            o pozemkových o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.

 

      2)  Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone

            o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo

             veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných

             nehnuteľnostiach, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným

             nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

 

      3)  Výbor má sedem členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predseda

            je členom výboru. Predsedu spoločenstva volí zhromaždenie.

 

      4)  Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov

            nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý

            robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho

            člena výboru.

 

      5)  Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný      

            v registri.

 

      6)  Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

 

      7)  Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia

            zisku alebo spôsobu úhrady straty. 

 

 

                                                                          Čl.  Vll

                                                                     Dozorná rada

 

      1)  Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada

           zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

 

      2)  Dozorná rada má troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva,

           musí byť menší, ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo

           v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

 

     

    3)   Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada  

           z členov dozornej rady.

 

    4)   Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí

           zhromaždenie.

 

    5)   Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému

          zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo   

          iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo

          stanov. Dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V ods. 1 tejto zmluvy.

 

 

                                                                                Čl.  Vlll

                                                    Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

 

    1)   Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní

          zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti

          spravuje, alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách,

          len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V, ods. 4 písm. a), b), d), h), a i) tejto zmluvy.    

 

    2)  Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom

          vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej

          nehnuteľnosti  nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému

          zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2.       

                      

    3)  Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo

         prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena

         spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa

         nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

 

    4)  Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva

          v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

 

    5)   Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva

          a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva

          v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva

          alebo rozhodnutím zhromaždenia.

 

    6)   Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa

          § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké2). 

 

    7)   Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné

          ustanovenie o predkupnom práve, /§ 140 Občianskeho zákonníka/3), ak nejde o prevod podľa

          § 11 ods. 2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky

          podiel, musí ho  ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti

          prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní spoluvlastníci podielov, môže ho

          predať tretej osobe.

 

  –––––––––––––––––––––––––

2) § 37 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

3) § 140 Občianskeho zákonníka

 

   8)   Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch

           patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

 

   9)   Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti, alebo k spoločne

          obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.

 

 10)  Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých

         podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých

         listinách., tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods. 5 písm. a) zákona NR SR č. 165/1995 Z.z.

         v znení neskorších predpisov.

 

11)   Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej

         nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej  

         nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá

         fond, výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti

         podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá ( § 18 ods. 5

         zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. 4). Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond

         nakladá , alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie

         výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak

         predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.

 

12)   Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na

        obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10 a 11 tohto

         článku.

 

13)   Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

 

14)   Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho

        zákonníka § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 až 3, 7 až 10, § 10 ods. 4 a § 15 ods. 2 až 4 zákona o pozemkových

        spoločenstvách neustanovujú inak.

 

 

                                                                              Čl. lX

                                                                              Fond

 

1)      Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu

2)      Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností

         b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

 

   -     Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje  podľa čl.V ods. 4

         písm. a),b),d),h) a i) tejto zmluvy

   -     Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré

          fond spravuje podľa ods. 1 predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti

          neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť

          verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok

 

––––––––––––––––––––––––––

4) § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na

     usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 

 

-          Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

 

 

                                                                                 Čl.  X.

                                                       Zrušenie a zánik spoločenstva

 

Spoločenstvo sa zrušuje

 

1/ nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovaných                                

     nehnuteľností jedným vlastníkom

2/ dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie 

      nadobudne právoplatnosť

3/ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že  

     majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,   

     zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania 

     pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením

     konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu  

     výťažku

4/ rozhodnutím zhromaždenia

 

Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až 75a  Obchodného zákonníka.  Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

 

 

                                                                          Čl. XI.

                                                     Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva

Táto zmluva ruší pôvodnú Zmluvu o založení spoločenstva schválenú na Valnom zhromaždení spoločenstva zo dňa 17.12.1995

 

2/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti,

Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Bziny,  026 01 Dolný Kubín dňa 19.01.2014

 

počtom hlasov  215    t.j. 68,25 % všetkých hlasov

 

Táto zmluva má  12 strán

 

        Za výbor spoločenstva

Predseda spoločenstva:    Ing. Pavol Štiga       .............................................

Za dozornú radu

Predseda dozornej rady spoločenstva:  František  Záhora    ....................................

 

V Bzinách, dňa 10.02.2014