Žiadosť o pridelenie palivového (úžitkového) dreva

 
 
 

     Žiadosť o pridelenie palivového (úžitkového) dreva

 

 

VYPĹŇA ŽIADATEĽ

 

 

Dátum podania žiadosti:................................................

 

 

Meno žiadateľa ........................................................................................................

 

trvalý pobyt:. ............................................................................................................

 

dátum narodenia: ....................................   

 

 

iné:

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Podpis žiadateľa:

 

 

 

 

 

 

VYPĹŇA VÝBOR PSU Bziny

 

Záznam o vybavení žiadosti:  

 

 

 

 

 

 

 

podmienky:                s p ĺ ň a   -   n e s p ĺ ň a *

* nehodiace sa vyčiarknuť